Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba
[amitay/samba.git] / librpc / gen_ndr / initshutdown.h
2008-12-16 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2008-12-16 Jelmer VernooijMove shared gen_ndr files to librpc/gen_ndr in the...